Wood Turned Pear

£23.00
  • Wood Turned Pear
  • Wood Turned Pear

Wood Turned Pear made of Yew wood with gold coloured stem